Logo OefentherapeutCesartherapie Eikelenboom Doorn

Privacy Reglement en Praktijkafspraken

Uw oefentherapeut gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Op de registratie van uw gegevens is de ‘Wet Bescherming Persoonsgegevens’ van toepassing. Een aantal regels is vastgelegd in onderstaand ‘privacy reglement en praktijkafspraken’.

Informatieplicht

De oefentherapeut heeft de plicht om u duidelijke informatie te geven over uw behandeling. De therapeut zal u informeren, begeleiden en adviseren bij aanvang en tijdens de behandeling. U als patiënt dient daarbij relevante informatie te verstrekken.

Dossier

De oefentherapeut houdt een dossier bij over uw behandeling. U heeft recht op inzage in uw dossier dat conform de wettelijke bepalingen 15 jaar vanaf het moment van vervaardiging wordt bewaard. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in net dossier opgeslagen. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend oefentherapeut verzoeken deze te wijzigen.

Privacy en geheimhoudingsplicht oefentherapeut

Uw privacy zal worden gerespecteerd. Alles wat u met uw oefentherapeut bespreekt zal vertrouwelijk worden behandeld. Alleen met uw toestemming mag met anderen dan bij de behandeling direct betrokken informatie worden verstrekt.

Privacy van uw dossier

Uw dossier wordt conform de geldende wet- en regelgeving opgeslagen en bewaakt.

Deskundigheid oefentherapeut

U mag van uw oefentherapeut een deskundige behandeling verwachten. De therapeut neemt deel aan kwaliteit bevorderende activiteiten, zoals bij-en nascholing.

Onderzoek

Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens geanonimiseerd voor wetenschappelijk onderzoek en/of kwaliteitsverbetering worden gebruikt, kunt u dat meedelen aan uw oefentherapeut. Indien van toepassing vermeld de therapeut dit in uw dossier.

Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden versterkt aan de onderzoeker wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend. Indien van toepassing, vermeldt uw therapeut dit in uw dossier.

Klachten

Mocht u een klacht hebben, probeer deze dan eerst te bespreken met uw oefentherapeut. Komt u er samen niet uit, dan kunt u uw klacht via de klachtenregeling waar uw oefentherapeut bij is aangesloten kenbaar maken ( zie: Patiënten folder Klachtenregeling).